Уџбеници у основној школи

23 нов

Да ли мислите да наши уџбеници морају бити квалитетнији а паралелно са тим и програми разређенији?Наравно да је ово тема која захтева више времена , ширу полемику , укључивање методичара , али и свих оних које квалитет наших уџбеника и програма ѕанима .Да ли су сви ѕадаци у уџбенику односно ѕбирци једног иѕдавача?Врло често се ради одвојено од уџбеника , фотокопирају се задаци.Нормално је очекивати да баш све не може наћи простор у сваком уџбенику , али оно што је основно мора бити у сваком који треба да је прилагођен ученицима.У припреми тематских јединица не очекујем потребан материјал на једном месту,али да бар ученици иѕостајањем иѕ школе могу у одређеној мери да савладају пропуштено и уоче основни ѕахтев,који мора бити доминантан, а уосталом додатне ѕахтеве није могуће ни решити беѕ основног ѕадатка.Често иѕостаје могућност конципираног домаћег ѕадатка (проучи из уџбеника текст …, реши ѕадатке …)који има ѕа циљ самостални рад ученика на раѕумевању и квалитетном усвајању наставних садржаја веѕаних за одређене тематске јединице . ,,Степенаста“ индивидуалиѕација (сваки ученик решава својим индивидуалним темпом задатке који су поређани од лакшег ка тежем , од једноставнијег ка сложенијем )није спроводљива кроѕ све уџбенике . Има ли неко слично мишљење или искуство?

Advertisements

чланак 1

21 нов

С обзиром на предмет који предајем , веома је разумљиво зашто баш овај назив блога.Наравно, на блогу биће речи о овој науци , конкретније биће изложен материјал који је у непосредној вези са самим насловом, а све у циљу мотивисања на рад како ученика тако и мојих млађих колега који подједнако беже од задатака који су ван неке уобичајене структуре задатака на редовној настави.Како се вредност извесне идеје мери њеним остварењем у пракси , покушаћу да вас једноставним примерима заинтригирам и уведем у свет знања , логике и примене свега понуђеног.И на крају , не заборавите ,, Човек је ништа , дело је све !“

један час математике

15 нов
Анализа домаћег задатка.Поновити:   Чему је једнак степен неког степена?

Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). Свакој групи ученика дати по три унапред припремљена задатка. Групе ученика треба да имају различите задатке.

Напомена: Колективан (односно групни) рад често има већег ефекта од индивидуалног. Неким ученицима је овакав облик рада интересантнији па ће бити мотивисанији. Осим тога, на овај начин се ученици „обучавају“ за тимски рад и утиче се на развој позитивних особина ученикове личности. Оваквим обликом рада ученике наводимо да заједно уче и ван школе. Врло је битна сама размена знања – многи ученици ће много лакше и брже разумети свог вршњака, него наставника.

Примери задатака за једну групу ученика:Збирка, страна 50, задаци 17, 18, 20, 21 (неки примери).

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање задатака. Уколико нека група ученика има тешкоћа у решавању задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању педантности и уредности и бодри ученике да слободно питају све што им није јасно.

Ученици  решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико им је потребна.

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у наведеном задатку и начин његовог решавања.Напомена: Између осталог, задатак наставе математике јесте  стицање способности изражавања математичким језиком, развијање јасног и прецизног изражавања како у писменом тако и у усменом облику.

Домаћи задатак:

Збирка задатака, страна 50, задатак 16.

Знам за више, страна 33, задатак 4, 5, 6.